KATEDRA MIKROBIOLÓGIE A VIROLÓGIE

Výskum na našej katedre je zameraný na štúdium rezistencie patogénnych baktérií a kvasiniek proti antimikróbnym látkam, identifikáciu a typizáciu, fyziológiu, biochémiu a genetiku mikroorganizmov. Skúmajú sa aj rôzne aspekty života mikroorganizmov v komunite (biofilme) ako sú komunikácia, adaptácia na nepriaznivé podmienky, imunomodulačné vlastnosti povrchových antigénov a ich úloha v adherencii na živé aj neživé povrchy.

Funkcia, biogenéza a genetika mitochondrií sa študuje s použitím metabolických inhibítorov a mutantov kvasiniek S. cerevisiae. S použitím metód molekulárnej genetiky sa analyzujú nukleocytoplazmatické vzťahy a regulácia génovej expresie v eukaryotických mikroorganizmoch. Pozornosť sa venuje aj molekulárnym mechanizmom rezistencie eukaryotických mikroorganizmov proti antifungálnym chemoterapeutikám u patogénnych a nepatogénnych druhov kvasiniek.

Výskum v oblasti virológie je zameraný na štúdium herpetických vírusov na úrovni populácie živočíchov, experimentálne infikovaného organizmu ako aj infikovanej bunky s cieľom  charakterizovať ekologické, epidemiologické, biologické, patogenetické, imunologické a molekulárno-biologické vlastnosti vírusov. Ako model výskumu sa používa myšací lymfotropný gamaherpesvírus, na základe jeho vysokej homológie s genómom  ľudského onkogénneho vírusu Epsteina a Barrovej. Modelový vírus slúži na štúdium  patogenézy a imunológie experimentálne infikovaných laboratórnych myší, na sledovanie dlhodobého prežívania vírusu v organizme ako aj na vznik nádorov. Na molekulárnej úrovni sa  študujú vírus špecifické gény vo vzťahu k virulencii, patogenite a onkogenicite vírusu. Ďalej sa študuje rozšírenie vírusu vtáčej chrípky na území Slovenskej republiky, testujú sa antivírusové účinky interferónov III.typu na klinicky významných vírusoch, ako aj evolúcia endogénnych retrovírusov.