Vážení kolegovia a priatelia mikrobiológie!

Srdečne vás pozývam v mene organizačného výboru Československej spoločnosti mikrobiologickej na 28. Kongres Československej Spoločnosti Mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční 18.-21. septembra 2019 v Tatranských Matliaroch vo Vysokých Tatrách.

Cieľom tohto vedeckého podujatia je diskusia skúsených vedcov so začínajúcimi mikrobiológmi ako aj expertami z klinickej praxe o rôznych aspektoch lekárskej, environmentálnej a priemyselnej mikrobiológie, ktorá zahŕňa baktérie, mikroskopické huby, riasy, vírusy a protozoa. Hlavnou úlohou kongresu je odovzdať si poznatky, nápady a upevňovať spoluprácu. Okrem toho kongres poskytuje priestor pre formovanie nových ideí a plánov ako aj neformálnu diskusiu v oblasti mikrobiológii potravín, vody a prostredia, veterinárnej a lekárskej mikrobiológie, rezistencie voči antimikrobiálnym látkam, taxonómie a biodiverzity, mykológie a virológie. Súčasťou kongresu budú aj vedecké sekcie zaoberajúce sa problémami súčasného výskumu v molekulárnej mikrobiológii a biofilmoch.

Toto vedecké podujatie sa organizuje v nádhernom prostredí Tatranského národného parku, ktorý vám ponúkne inšpirujúcu a zároveň relaxačnú atmosféru. Veríme, že si tradičnú slovenskú pohostinnosť naplno vychutnáte.

Organizačný výbor kongresu Československej spoločnosti mikrobiologickej vám ďakuje za váš záujem zúčastniť sa na tomto vedeckom podujatí.

 

 

 

 

prof. RNDr. Helena Bujdáková, PhD.

Predsedkyňa organizačného výboru 28. kongresu ČSSM

S podporou: 

                                                                https://fems-microbiology.org/

Generálny sponzor:

Kongres podporili:                                                                                 

V úzkej spolupráci s: