External teaching staff

  Workplace – Room Telephone e-mail
Microbiology      
RNDr. Imrich Barák, DrSc. Ústav molekulárnej biológie SAV 02/59307 418 a 444 imrich.barak@savba.sk
RNDr. Miloslava Prokšová, CSc. Výskumný ústav vodného hospodárstva 02/59343401 a 421 proksova@vuvh.sk
RNDr. Mariana Cíchová, PhD. Výskumný ústav vodného hospodárstva 02/59343401 cihova@vuvh.sk
RNDr. Vojtech Boldiš, PhD. Medirex a.s. 02/20829901 vojtech.boldis@medirex.sk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU petra.olejnikova@stuba.sk
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU svetlana.krystofova@stuba.sk
doc. Ing. Elena Piecková, PhD. Slovenská zdravotnícka univerzita elena.pieckova@szu.sk
RNDr. Marcela Morvová Jr., PhD. Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK 02/602 95 624 morvova2@uniba.sk
Virology      
Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-418 02/59302404 virupast@savba.sk
Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-418 02/59302404 virusipa@savba.sk
RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-318 02/59302434 virukude@savba.sk
Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc. Slovenská zdravotnícka univerzita 02/59370 144 a 689 danica.stanekova@zsu.sk
Doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. Slovenská zdravotnícka univerzita 02/59370 777 shubhada.bopegamage@szu.sk
RNDr. Zdeno Šubr, CSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-12 02/59302447 virusubr@savba.sk
RNDr. Vladena Bauerová, PhD. Ústav molekulárnej biológie SAV 02/59307423 vladena.bauerova@savba.sk
RNDr. Boris Klempa, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-257 02/59302465 boris.klempa@savba.sk
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-154 02/59302 404 virukopa@savba.sk
RNDr. Martina Labudová, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-410 02/32295138 miroslava.matuskova@savba.sk
Ing. Jana Tomášková, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-260 02/ 59302421 jana.tomaskova@savba.sk
Mgr. Katarína Polčicová Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-260 02/ 59302421 virukava@savba.sk