Zahraničné projekty

Excellence in the research area of Combating and evaluation of mixed biofilms (CEMBO)
Grantová schéma Horizont 2020; WIDESPREAD-05-2020; EU projekt 952398, trvanie 12/2020 – 11/2023, zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.
Projekt CEMBO je zameraný na ďalší rozvoj Prírodovedeckej fakulty UK od rešpektovaného národného centra excelentného výskumu po centrum excelentnosti s európskou dimenziou. Zameriava sa na excelentnosť vedcov a výskumných pracovníkov Katedry mikrobiológie a virológie a Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK s partnermi z Academic Medical Center at the University of Amsterdam, Holandsko a Charité Universitätsmedizin Berlin, Nemecko. Tím z Prif UK bude študovať molekulárne a fyziologické vlastnosti biofilmov tvorených klinicky relevantnými patogénmi – baktériami, ako aj kvasinkami organizovanými v zmiešaných biofilmoch. Hlavnou myšlienkou je vybudovanie medzinárodného centra excelentnosti, pričom táto ambícia si vyžaduje ďalšiu podporu a školenia, ktoré sa získajú spoluprácou s ďalšími známymi medzinárodnými centrami excelentnosti.


Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Investícia 3: Excelentná veda, 09I03-03-V01-00105, trvanie projektu 2022-2025, podpora výskumníka Mgr. Larysy Bugyny, PhD., vykonávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky, prijímateľ Univerzita Komenského v Bratislave. 
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine.
Podpora výskumníka Mgr. Larysy Bugyny, PhD., na Univerzite Komenského v Bratislave, pri relokácii jeho výskumnej činnosti na Slovensko. A to tak, aby z úspešného zapracovania výskumníka u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj priímateľskej inštitúcie.


Domáce projekty

Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny
Grantová schéma APVV-19-0094, trvanie 07/2020 – 06/2024. Zodpovedný riešiteľ spoluriešiteľskej organizácie prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc., spoluriešitelia: N. Tóth Hervay, D. Eliaš, S. Kendra, M. Štefánek. V projekte sa orientujeme na výskum vybraných rastlinných látok a ich semisyntetických analógov ako možných nástrojov modulácie proliferácie a životných prejavov mikrobiálnych a neoplastických buniek. Živé bunky vyvinuli niekoľko obranných stratégií proti toxickému pôsobeniu rôznych látok ako základnú vlastnosť, ktorá umožňuje bunke prežiť v prirodzenom prostredí. Okrem odozvy špecifickej pre rôzne organizmy sa počas evolúcie vyvinuli všeobecné stratégie prítomné v rôznych typoch živých buniek nevynímajúc cicavčie neoplasticky transformované bunky, eukaryotické a prokaryotické mikrobiálne bunky. V projekte sa zaoberáme podrobnou analýzou účinkov vybraných rastlinných obranných látok a ich semisyntetických derivátov na neoplastické a mikrobiálne bunky.

Pohlavne-špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra
Grantová schéma APVV-20-0114, trvanie od 2021. Riešiteľ spoluriešiteľskej organizácie doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD.
Cieľom tohto projektu je preskúmať vzájomné prepojenie genetiky, črevného mikrobiómu a pohlavia vo vývoji porúch autistického spektra (PAS). Prostredníctvom transplantácie fekálnej mikrobioty (FMT) od detí s PAS a neurotypických kontrol oboch pohlaví myšiam s autistickým genetickým pozadím budeme sledovať vplyv pohlavne špecifickej črevnej mikrobioty a génov na behaviorálne a gastrointestinálne prejavy a na charakter regulácie príjmu potravy.

Adaptívne mechanizmy vláknitých húb – prvý krok k indukcii rezistencie voči antifungálnym zlúčenin
Grantová schéma VEGA 1/0388/22. Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2025. Zodpovedný riešiteľ: P. Olejníková (STU), zástupca vedúceho projektu (PriF UK): Nora Tóth Hervay, spoluriešitelia: Yvetta Gbelská, Daniel Eliaš. Ťažký zdravotný stav sprevádzaný znížením imunity znásobuje riziko infekčných ochorení, vrátane fungálnych infekcií. Úspešná terapia mykóz, častokrát život ohrozujúcich ochorení, závisí na obranných mechanizmoch patogéna a hostiteľa. Vďaka príbuznosti eukaryotických buniek patogéna a hostiteľa je liečba mykotických infekcií limitovaná. Ďalším limitujúcim faktorom liečby je aj nárast rezistencie húb voči pôvodne účinným antifungálnym zlúčeninám. Prvou reakciou vláknitých húb na prítomnosť antifungálnych zlúčenín je indukcia adaptívnej odpovede na stresové podmienky. Cieľom nášho projektu je odhaliť dôležité regulačné mechanizmy, ktoré zabezpečujú adaptívnu odpoveď so zameraní sa na hlavné transkripčné faktory a ich cieľové gény, ktoré sa podieľajú na stresovej reakcii vláknitých húb. Objav nových transkripčných faktorov regulujúcich adaptívnu odpoveď vláknitých húb pomôže hlbšie porozumieť mechanizmom stresových reakcií a odhaliť ich vzťah k vzniku rezistencie húb voči pôvodne účinným zlúčeninám.

Štúdium interakcií mikrobiómu kliešťa a vírusu kliešťovej encefalitídy
Grantová schéma VEGA 2/0040/23, trvanie 2023-2026, zástupca vedúceho projektu RNDr. Kamila Koči, PhD., zodpovedný riešiteľ z verejnej VŠ pri spoločných projektoch so SAV.
Cieľom projektu je (i) určiť spektrum mikrobiálnych druhov v kliešťoch infikovaných vírusom kliešťovej encefalitídy (TBEV) (ii) charakterizovať interakcie medzi TBEV a vybranými mikroorganizmani v experimentálne koinfikovaných kliešťoch a (iii) objasniť úlohu imunitných dráh v kliešťoch infikovaných TBEV. Cenné výsledky získané prostredníctvom inovatívneho prístupu prispejú k pochopeniu komplexných vzťahov medzi mikrobiálnym spoločenstvom, imunitou a vírusom, ktoré určujú vektorovú kompetenciu kliešťov.