prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Jednodruhové a polymikrobiálne biofilmy formované kvasinkami rodu Candida a Gram-pozitívnymi baktériami Staphylococcus aureus a Streptococcus mutans,
Grantová schéma VEGA 1/0628/15, trvanie 2015-2018, vedúca projektu
Projekt bol zameraný na výskum jednodruhových a zmiešaných biofilmov kvasiniek rodu Candida a niektorých baktérií. V prvej fáze projektu bola vypracovaná metodika prípravy a vyhodnocovania jednoduchých a zmiešaných biofilmov na rôznych povrchoch. Pri vybraných mikroorganizmoch bola urobená detailnejšia molekulárna analýza zmeny expresie niektorých génov zahrnutých do biofilmu, hlavne po ovplyvnení protilátkou anti-CR3-RP, ktorá je namierená proti významnému povrchovému proteínu kvasiniek rodu Candida. Zistené boli niektoré významné vlastnosti quorum sensing molekuly farnezolu, ktorá má potenciál prostredníctvom modulácie morfologickej transformácie C. albicans významne ovplyvňovať aj duálne biofilmy so S. aureus a S. mutans. V projekte sa testovali aj účinnosť fotodynamickej inaktivácie v eradikáciu rezistentných mikroorganizmov a ich biofilmov.

Prevencia a eradikácia mikrobiálnych biofilmov vo vzťahu k nanomateriálom.
Grantová schéma APVV-15-0347, trvanie 2016-2020, vedúci projektu
Projekt bol zameraný na štúdium jednodruhových ale aj polymikrobiálnych biofilmov formovaných baktériami S. aureus, E. coli, Streptococcus mutans a kvasinkami z rodu Candida. Testovali sa hybridné systémy na báze ílového minerálu saponitu a fotoaktívnych látok, a to metylénovej modrej a floxínu B. Študovali sa aj antimikrobiálne účinky quorum sensing molekuly farnezolu na biofilm C. albicans a boli urobené pilotné experimenty aj na zmiešaných biofilmoch C. albicans a oralnej baktérii S. mutans. Výsledky preukázali účinnosť niektorých bioaktívnych molekúl, ktorú by mali byť použité na prípravu hybridných systémov alebo ich vylepšenie v nasledovných projektoch.

Improved Protection of Medical Devices against Infection (IPROMEDAI)
Grantová schéma COST Action, číslo TD1305, trvanie 2014-2018, Management Committee Member
Akcia si kladie za cieľ (1) štúdium vedeckých, technických a klinických problémov, ktoré boli identifikované ako kľúčové výzvy v riešení problému infekcií asociovaných s pomôckami používanými v medicíne; (2) hľadanie potreby pre praktické aplikácie; (3) identifikovať nové vhodné biomateriály so zlepšenými antimikrobiálnymi vlastnosťami a zlepšenou dlhodobou stabilitou; (4) dokumentovať vhodné prístupy z hľadiska štandardných a nových skúšobných metód; (5) selektovať vhodné referenčné materiály, umožňujúce porovnanie in vitro a in vivo dát; (6) poskytnutie integrovaných výučbových programov v rámci rôznych disciplín, socioekonomickej úrovne a pod.

Excellence in the research area of Combating and evaluation of mixed biofilms.
Grantová schéma Horizont 2020; WIDESPREAD-05-2020; EU projekt 952398, trvanie 12/2020 – 11/2023, vedúca projektu
Projekt CEMBO je zameraný na ďalší rozvoj Prírodovedeckej fakulty UK od rešpektovaného národného centra excelentného výskumu po centrum excelentnosti s európskou dimenziou. Zameriava sa na excelentnosť vedcov a výskumných pracovníkov Katedry mikrobiológie a virológie a Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK s partnermi z Academic Medical Center at the University of Amsterdam, Holandsko a Charité Universitätsmedizin Berlin, Nemecko. Tím z Prif UK bude študovať molekulárne a fyziologické vlastnosti biofilmov tvorených klinicky relevantnými patogénmi – baktériami, ako aj kvasinkami organizovanými v zmiešaných biofilmoch. Hlavnou myšlienkou je vybudovanie medzinárodného centra excelentnosti, pričom táto ambícia si vyžaduje ďalšiu podporu a školenia, ktoré sa získajú spoluprácou s ďalšími známymi medzinárodnými centrami excelentnosti.

Understanding biofilms associated with infections.
Grantová schéma APVV SK-PT-18-13897, tvanie projektu 2019-2021, zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc., člen riešiteľského kolektívu Mgr. Barbora Radochová, PhD.
Bilaterálny projekt, ktorý je výsledkom spolupráce Univerzity Komenského v Bratislave a National Health Institute Dr. Ricardo Jorge, Lisabon, Portugalsko. Projekt rieši otázku úlohy biofilmu pri život ohrozujúcich infekciách spôsobených CRBSI mikroorganizmami asociovanými s implantátmi. Zameriava sa  na štúdium jednodruhových a zmiešaných biofilmov.

Fotodynamická inaktivácia – unikátny prístup v eradikácii mikrobiálnych biofilmov.
Grantová schéma VEGA 1/0537/19, trvanie 01/ 2019 – 12/2022, zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.
Projekt predstavuje komplexnú štúdiu zameranú na vplyv fotodynamickej inaktivácie (PDI) na jednodruhové a zmiešané biofilmy tvorené Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Escherichia coli a kvasinkami rodu Candida. V procese PDI budú testované fotosenzibilizátory (PS) samotné a imobilizované na vrstvených nanomateriáloch s cieľom pripraviť optimálne antimikrobiálne systémy. Výsledky projektu by mali rozšíriť vedomosti o potenciáli PDI pri eradikácii mikrobiálnych biofilmov.


Mgr. Barbora Gaálová, PhD.

Medical/wellness tourism development in the world heritage caves of the Aggtelek and Slovak karst
SKHU/1601/1.1/035, Implemented as part of the Hungary-Slovakia Cross Border Cooperation Programme, funded by the European Union, trvanie 2018-2020, vedúca projektu
Zabezpečenie mikrobiologického a molekulárno-biologického výskumu vybraných jaskýň: Domica, Baradla a Béke za účelom ich využitia na speleoterapeutické účely.


RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD.

Štúdium vzťahu medzi štruktúrou membrán a susceptibilitou kvasiniek Kluyveromyces lactis na xenobiotiká.
Grantová schéma VEGA 1/0077/14, trvanie 2014-2017, vedúca projektu.
Hlavným zámerom projektu bolo lepšie porozumieť molekulárnym mechanizmom, ktoré kontrolujú citlivosť/odolnosť biotechnologicky významných kvasiniek Kluyveromyces  lactis  voči cytotoxickým látkam. V rámci odhalenia molekulárnej architektúry regulačných sietí sa nám podarilo porovnaním transkriptómu kmeňov s nízkou resp.  vysokou hladinou expresie génu KlPDR1 identifikovať gény, ktoré patria do regulónu KlPdr1p u K. lactis. In silico analýzou promótorových oblasti rôznych génov v genóme K. lactis sa nám podarilo identifikovať ORF, ktorý sme na základe vysokej homológie s génom PDR16 u Saccharomyces cerevisiae, nazvali KlPDR16.  Pre funkčnú analýzu génu KlPDR16 K. lactis sme pripravili a následne študovali delečného mutanta ΔKlpdr16. Po úspešnej príprave fúzného konštruktu KlPDR16-GFP sme dokázali lokalizáciu KlPdr16p v lipidických partikulách kvasiniek K. lactis. Delécia génu PDR16 u K. lactis viedla k zmeneným vlastnostiam plazmatickej membrány, ako sú znížená fluidita a hyperpolarizáca membrány, čo má za následok zníženú odolnosť buniek voči xenobiotikám, nižšiu osmotickú stabilitu protoplastov, zvýšenú akumuláciu radioaktívne značeného flukonazolu a katiónov lítia v bunke.

Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám.
Grantová schéma VEGA 2/0111/15, trvanie 2015-2018, spoluriešiteľ.
Projekt sa zameriaval na skúmanie mechanizmov, ktorými sa fosfatidylinozitol transferujúce proteíny (PITPs) podieľajú na udržiavaní optimálneho lipidového zloženia membrán eukaryotických buniek a na ich úlohu pri vzniku azolovej rezistencie. Základné poznatky sme získali na modelovom organizme kvasinke Saccharomyces cerevisiae. Tieto sme  potom uplatnili pri skúmaní vzniku rezistencie k azolovým antimykotikám u oportúnne patogénnej kvasinky Candida albicans, a u biotechnologicky vyznamnej kvasinky Kluyveromyces lactis.


doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD.

Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami
Grantová schéma APVV 17-0099, trvanie 2018-2022, zodpovedný riešiteľ spoluriešiteľskej organizácie doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD.
Cieľom predkladaného projektu je charakterizovať črevnú mikrobiotu na jednotlivých taxonomických úrovniach v zdravej bežnej populácii, v skupine seniorov, v populácii športovcov a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami. Projekt je zároveň zameraný na modifikáciu črevnej mikrobioty telesným pohybom, stravou a zistiť vplyv týchto zmien na zdravotný stav seniorov a pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami.

Identifikácia adaptačných mechanizmov u kliešťa Ixodes ricinus počas cicania na úrovni individuálnych orgánov a identifikácia nových biomarkerov využiteľných pri príprave vakcín proti zoonózam prenášaných kliešťom Ixodes ricinus
Grantová schéma VEGA 1/0404/19, trvanie 2019-2022, zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD.
Pre pochopenie podstaty  epigenetických mechanizmov kliešťa je nevyhnutná analýza génovej expresie kódujúcich RNA, ale aj malých regulačných RNA. Naša štúdia sa preto sústredí na vytvorenie referenčného transkriptómu kódujúcich RNA a identifikáciu malých RNA, ako aj analýzu transkriptómu jednotlivých orgánov kliešťov pomocou masívne-paralelného sekvenovania, ktoré budú využité ako základ pre ďalšie epigenetické štúdie kliešťa ako modelového organizmu pri vývine vakcín.

Faktory vedúce k druhovej rozmanitosti ektoparazitov
Grantová schéma APVV 16-0411, trvanie 2017-2021, členka riešiteľského kolektívu doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD.
Hlavným cieľom modernej ekológie je hľadanie faktorov ovplyvňujúcich rozmanitosť druhov a jej priestorovú premenlivosť.

Identifikácia nových biomarkerov a alternatívnych prístupov k analýze nádorovej DNA využiteľných v diagnostike a prognostike rakoviny prsníka
Grantová schéma APVV-14-0327, trvanie 2015-2018, člen RK
Cieľom projektu bola identifikácia nových biomarkerových molekúl v biologickom materiály pacientiek pre účely včasnej diagnostiky rakoviny prsníka.  Cieľom bol multidisciplinárny prístup reprezentovaný kombináciou mutačných MPS analýz (normálneho a nádorového tkaniva), analýz zmien expresie RNA a analýz patologicko-anatomických zmien v nádorovom tkanive. Jedným z cieľov bol aj skríning nádorovej DNA reprezentovanej analýzou cirkulujúcich nádorových DNA (ctDNA) pomocou neinvazívnych metód.,

Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizmov
Grantová schéma APVV-14-0400, trvanie 2015-2018, člen RK
Cieľom predkladaného projektu bola optimalizácia metód NGS a následného bioinformatického spracovania získaných dát pre analýzu vírusových genómov priamo vo vzorkách prirodzených hostiteľských organizmov ako aj aplikácia optimalizovaných metód pre identifikáciu nových alebo novo sa objavujúcich vírusov, ako aj podrobná molekulárna charakterizácia populácie prítomných vírusov – virómu – vybraných modelových medicínsky a hospodársky významných hostiteľov, akými sú drobné cicavce a poľnohospodárske rastliny.


prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.

Study of antiviral, immunomodulation and antiproliferation effect of newly synthetized substances on the model infection with murine gammaherpesvirus MuHV-4 (MHV-68).
Grantová schéma VEGA 1/0617/15, zodpovedná riešiteľka projektu

Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia.
Grantová schéma APVV-17-0445E, spoluriešiteľ


doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.

Izolácia, identifikácia a charakterizácia transformujúci rastový faktor-beta 1 viažúcej molekuly v extraktoch slinných žliaz kliešťov 
Grantová schéma VEGA 2/0172/19, trvanie 2019-2022, člen riešiteľského kolektívu doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.
Transformujúci rastový faktor-b1 (TGF-b1) a jeho signálna dráha zohrávajú kľúčovú úlohu pri koordinácii takmer všetkých procesov zapojených pri hojení tkaniva a homeostázy. Porucha signalizácie TGF-b1 je spojená so vznikom rôznych autoimunitných a zápalových ochorení, fibrózy a rakoviny. Objavenie pro-onkogénneho potenciálu TGF-b1 podnietilo vedcov k hľadaniu a vývoju inhibítorov signalizácie TGF-b1 ako nových terapeutických stratégií v boji proti rakovine. Sliny kliešťov obsahujú mimoriadne pestré spektrum biologicky aktívnych molekúl manipulujúcich imunitné reakcie hostiteľa, niektoré so sľubným terapeutickým potenciálom voči rôznym chronickým a autoimunitným ochoreniam. Na základe nášho objavu schopnosti zložiek slinných žliaz kliešťov viazať TGF-b1 je naším cieľom z rôznych druhov kliešťov izolovať, identifikovať a charakterizovať molekulu(y) viažucu(e) TGF-b1. Vzhľadom na pleiotropné účinky TGF-b1, môžu kliešte a ich molekulárne vybavenie poskytnúť cenné nástroje a poznatky o aberantnom hojení rán.

Imunomodulačné vlastnosti M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu a úloha kliešťov v cirkulácii herpesvírusu v prírode
Grantová schéma VEGA 2/0087/17, trvanie 2017-2020, člen riešiteľského kolektívu
proteínu M3 má veľký potenciál modulovať imunitnú odpoveď hostiteľa, a tak by mohol byť užitočný v terapii zápalu a
ochorení spájaných s dysreguláciou chemokínovej siete. Cieľom je pokračovať v štúdiu domén M3 proteínu, ktoré sú kritické pre jeho funkciu vírusového receptora chemokínov s dôrazom na rekombinantné M3 proteíny (pripravené v hmyzích alebo cicavčích bunkách) modifikované s cieľom zvýšiť/blokovať väzbu k chemokínom. Budeme študovať chemokín MCP-1, ktorý má kľúčový význam v obrane proti herpesvírusovej infekcii CNS. Ďalším cieľom je potvrdiť zistenia, že kliešte Dermacentor and Ixodes, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na Slovensku, by mohli slúžiť ako vektor prenášajúci MHV68 z infikovaného na neinfikovaného hostiteľa. Budeme napĺňať kritériá požadované pre uznanie MHV68 ako nového arbovírusu, druhého známeho DNA arbovírusu a
prvého herpesvírusu, vysvetlením úlohy kliešťov v cirkulácii MHV68 v prírode.

Úloha vitamínu D a interferónov tretieho typu v gamaherpesvírusovej onkogenéze
Grantová schéma VEGA 2/0144/16, trvanie 2016-2019, člen riešiteľského kolektívu
Cieľom tohto projektu je charakterizovať antiproliferatívne, antivírusové a preventívne účinky vitamínu D a IFN-III v nádorových bunkách infikovaných gamaherpesvírusmi. Očakávame, že naše výsledky objasnia vplyv vitamínu D na imunitný systém a na onkogenézu, a budú aplikovateľné aj na iné typy nádorových buniek, ktoré exprimujú receptor pre IFN-III vo vysokých hladinách.


doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na patogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdciach a slezinách infikovaných myší.
Grantová schéma VEGA 2/0031/20. Trvanie 2020-2023. zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., zodpovedný riešiteľ spoluriešiteľskej organizácie doc. RNDr. Peter Kabát, CSc., riešitelia: prof.RNDr.Jela Mistríková, DrSc., RNDr.Kamila Koči, PhD., Mgr.Karin Donátová
Cieľom projektu je zistiť, ako sa nízko-patogénne a vysoko-patogénne vírusy chrípky šíria do mozgu, sleziny a srdca infikovaných myší a akú imunitnú odpoveď indukujú v týchto orgánoch. Pri štúdiu sa využije vírus chrípky s deletovaným proteínom NS1.

Therapeutic potential of RNA interference and interferons against influenza virus infection.
Grantová schéma VEGA 2/0005/12, trvanie 2020-2023, zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.
Projekt bol zameraný na vývoj shRNA proti génom kódujúcich proteín NS1 a M1. Nadizajnovali sa vhodné sh RNA proti týmto génom a inhibičný účinok navrhnutých konštruktov sa testovali na MDCK bunkách a na Balb/c myšiach.

Štúdium terapeutického potenciálu RNA interferencie a interferónov proti infekcii vírusom chrípky.
Grantová schéma VEGA 2/005/12. Trvanie 2012-2015. zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.
Hlavným cieľom projektu bolo vyvinúť novú stratégiu v inhibícii replikácie vírusu chrípky založenej na eliminácii NS1proteínu v infikovaných bunkách pomocou RNA interferencie a stimulácii imunitného systému pomocou interferónov alfa a interferónov lambda.

Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi po infekcii vírusom chrípky typu A.
Grantová schéma VEGA 2/0014/16.Trvanie 2016-2019 zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.
Cieľom projektu bolo študovať imunitnú odpoveď na infekciu vírusom chrípky. Vrodená imunita bola indukovaná NS1 delečnými mutantami, ľudským a vtáčímvírusom chrípky. Ďalším cieľom bolo študovať RIG-1/MDA5-MAVS-IRF3/7 dráhy, ktoré môžu byť indukované IFNmi.


Štúdium vzťahu medzi štruktúrou membrán a susceptibilitou kvasiniek Kluyveromyces lactis na xenobiotiká
Grantová schéma VEGA 1/0077/14, trvanie projektu 1/2014-12/2017. Zodpovedný riešiteľ: Nora Tóth Hervay, zástupca zodp. riešiteľa Y. Gbelská, spoluriešitelia: V. Džugasová, H. Čuláková, E. Goffa, A. Svrbická
Hlavným zámerom projektu bolo lepšie porozumieť molekulárnym mechanizmom, ktoré kontrolujú citlivosť/odolnosť biotechnologicky významných kvasiniek Kluyveromyces lactis voči cytotoxickým látkam. V rámci odhalenia molekulárnej architektúry regulačných sietí sa nám podarilo porovnaním transkriptómu kmeňov s nízkou resp. vysokou hladinou expresie génu KlPDR1 identifikovať gény, ktoré patria do regulónu KlPdr1p u K. lactis. In silico analýzou promótorových oblasti rôznych génov v genóme K. lactis sa nám podarilo identifikovať ORF, ktorý sme na základe vysokej homológie s génom PDR16 u Saccharomyces cerevisiae, nazvali KlPDR16. Pre funkčnú analýzu génu KlPDR16 K. lactis sme pripravili a následne študovali delečného mutanta ΔKlpdr16. Po úspešnej príprave fúzného konštruktu KlPDR16-GFP sme dokázali lokalizáciu KlPdr16p v lipidických partikulách kvasiniek K. lactis. Delécia génu PDR16 u K. lactis viedla k zmeneným vlastnostiam plazmatickej membrány, ako sú znížená fluidita a hyperpolarizáca membrány, čo má za následok zníženú odolnosť buniek voči xenobiotikám, nižšiu osmotickú stabilitu protoplastov, zvýšenú akumuláciu radioaktívne značeného flukonazolu a katiónov lítia v bunke.

ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb
Projekt APVV-282-10. Trvanie projektu: 01.05.2011 – 31.10.2014 zodpovedný riešiteľ: Yvetta Gbelská; spoluriešitelia: Július Šubík, Margita Obernauerová, Vladimíra Džugasová, Silvia Borecká, Eva Drobná, Nora Tóth Hervay,
Projekt zameraný na funkčnú a komparatívnu analýzu vybraných génov zahrnutých v metabolizme lipidov a rozvoji mnohonásobnej rezistencie kvasiniek K. lactis a C. glabrata ako aj na štúdium hlavných transkripčných regulátorov mnohonásobnej rezistencie voči xenobiotikám u K. lactis a C. glabrata. Na spoluriešiteľskom pracovisku sa výskum zameria na úlohu ABC transportných proteínov v sekundárnom metabolizme vláknitých húb ako aj v mykoparazitizme, biokontrole a v rezistencii rodu Trichoderma voči fungicídom.

Možnosti hľadanie nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny
Projekt VEGA 1/0697/18 . Trvanie projektu: 01/2018 – 12/2021 zodpovedný riešiteľ. Petra Olejníková (STU), zástupca vedúcej projektu: Y.Gbelská (PriF UK), spoluriešitelia: Nora Tóth Hervay, Alexandra Benčová-Svrbická
Projekt je zameraný na zlepšenie možností úspešnej terapie mykóz, ktorá je limitovaná príbuznosťou eukaryotickej bunky patogéna a hostiteľa ako aj nárastom rezistencie húb voči antifungálne aktívnym zlúčeninám. Hlavným mioestom zásahu väčšiny antimykotík je biosyntetická dráha ergosterolu, dominantného sterolu cytoplazmovej membrány húb. Projekt je zameraný na hľadanie nových miest zásahu v biosyntetickej dráhe ergosterolu pre antifungálne látky metódami reverznej genetiky, ktoré po delécii génov odhalia ich dopad na vitalitu a fyziológiu mikroskopických vláknitých húb a kvasiniek a stanovením antifungálnej aktivity nových potenciálne biologicky aktívnych štruktúr.

Kvasinkové fosfatidyltransferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám
Projekt VEGA 2/0111/15. Trvanie projektu: 01/2015-12/2018 zodpovedný riešiteľ: P. Griač (SAV), zástupca vedúceho projektu: Y. Gbelská (PriF UK), spoluriešitelia: Nora Tóth Hervay, Alexandra Svrbická-Benčová, Margita Obernauerová, Alexandra Konečná
Projekt sa zameriaval na skúmanie mechanizmov, ktorými sa fosfatidylinozitol transferujúce proteíny (PITPs) podieľajú na udržiavaní optimálneho lipidového zloženia membrán eukaryotických buniek a na ich úlohu pri vzniku azolovej rezistencie. Základné poznatky sme získali na modelovom organizme kvasinke Saccharomyces cerevisiae. Tieto sme  potom uplatnili pri skúmaní vzniku rezistencie k azolovým antimykotikám u oportúnne patogénnej kvasinky Candida albicans, a u biotechnologicky vyznamnej kvasinky Kluyveromyces lactis.

Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii.
Grantová schéma APVV – 0676-12. Trvanie 20013-2017, zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.; riešiteľ RNDr.Peter Kabát, PhD.
Cieľom projektu bolo charakterizovať nový motív nájdený v M1 proteíne vírusu chrípky a zistiť jeho úlohu v replikácii. Študovať vplyv hypoxie a interferónov na replikáciu vírusov chrípky a NS1 delečných mutantov a porovnať schopnosť NS1 delečných mutantov lyzovať nádory in vivo.

 Analýza bioaktívnych látok asociovaných s Myším herpetickým vírusom s antiproliferatívnymi a imunomodulačnými vlastnosťami v podmienkach in vitro a in vivo
VEGA 1/0061/18 (01/18 – 12/21), zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD., členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. Eva Nováková, doc. RNDr. František Golais, CSc.
Projekt predstavuje originálnu štúdiu venovanú biologickej a imunologickej charakterizácii bioaktívnych látok asociovaných s vírusom MHV-68, ktoré sú označované ako MHGF-68. Napriek intenzívnemu štúdiu spomínaného vírusu sa ešte nikto vo svete nevenoval štúdiu látok asociovaných s MHV-68, pripomínajúcich rastové faktory. Charakterizovali sme vybrané frakcie MHGF-68 s antiproliferatívnymi účinkami in vitro na rôznych bunkových líniách a in vivo na modeli laboratórnych nahých myší. Získané výsledky naznačujú predpoklad možnej aplikácie MHGF-68 ako liečiva v prevencii a/alebo liečbe nádorových ochorení asociovaných s herpetickými vírusmi.

Integrácia interaktívnych elektronických učebníc a e-learningových procesov vo výučbe imunológie a virológie
KEGA 008UK-4/2019(01/19 – 12/21), zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD., členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. Eva Nováková, doc. RNDr. František Golais, CSc., Mgr. Barbora Radochová, PhD., RNDr. Kamila Koči, PhD.
Výstupom predloženého projektu boli interaktívne elektronické učebnice z virológie v anglickom jazyku a manuál metód a postupov z imunológie a molekulárnej biológie vírusov, ako aj učebné texty základných virologických metód v tlačenej forme. Interaktívne elektronické učebnice sú v  integrácii s e-learningovými systémami zavedené do procesov výučby imunológie a virológie.

Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiproliferatívnymi vlastnosťami
APVV-0621-12 (10/2013 – 09/2017), zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD., člen riešiteľského kolektívu: doc. RNDr. František Golais, CSc.
Projekt bol zameraný na štúdium a charakterizáciu látok indukovaných MHV-68 s imunomodulačnými a antiproliferatívnymi vlastnosťami. Výsledky projektu prispievajú k objasneniu potenciálneho terapeutického využitia M3 proteínu a MHGF-68 a lepšiemu pochopeniu chronickej infekcie ľudí s gHVs. Konkrétne ide o možnosť cielene modulovať väzbu chemokínov rekombinantným M3 proteínom žiadúcej pri terapii porúch imunitnej odpovede a reálnu možnosť využiť MHGF-68 a nádorové línie na rozšírenie poznania mechanizmov vírusovej transformácie buniek.

Imunologické a imunomodulačné schopnosti myšacieho herpetického vírusu so zreteľom na produkciu rastových faktorov
VEGA 1/0262/13 (01/2013 – 12/2016), zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD., člen riešiteľského kolektívu: doc. RNDr. František Golais, CSc.
Výsledkom projektu bola charakterizácia nového, predpokladaného rastového faktora kódovaného MHV-68 (MHGF-68) z hľadiska biologickej aktivity ako aj chemickej štruktúry. Získali sme originálne, doposiaľ nepublikované, výsledky. Ako prví sme purifikovali „rastový faktor“ indukovaný infekciou s MHV-68 (MHGF-68), ktorý je schopný meniť morfológiu buniek (normálny fenotyp na transformovaný, resp. potláčať transformovaný fenotyp). Definovali sme základné štruktúrne charakteristiky MHGF-68. Potvrdili sme vírusový pôvod MHGF-68 a neutralizáciu jeho vlastností s MPs. Ako prví sme dokázali, že MHV-68 ožiarený UV svetlom je schopný transformovať ľudské a myšie bunky in vitro. Pripravili sme dve bunkové línie transformované s MHV-68, ktoré o.i. produkujú „rastový faktor“ MHGF-68. Získané výsledky naznačujú predpoklad možnej aplikácie MHGF-68 ako liečiva v prevencii nádorových ochorení.

Modernizácia procesov výučby mikrobiológie, virológie a imunológie vytvorením interaktívnych elektronických učebníc
KEGA 032UK- 4/2012 (01/2012 – 12/2014), zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD., člen riešiteľského kolektívu: doc. RNDr. František Golais, CSc.
Počas riešenia projektu boli vytvorené dve elektronické interaktívne učebnice z virológie pre vedné odbory Mikrobiológia a Virológia. Tieto učebnice sú úspešne využívané v pedagogickom procese (prednášky, semináre, cvičenia atď.) na katedrách biologickej sekcie PriF UK v Bratislave. Okrem učebníc z virológie boli vytvorené praktické manuály pre laboratórne cvičenia z imunológie; bunkovej a molekulovej biológie kvasiniek. Tieto manuály sú využívané nielen v pedagogickom procese, ale aj pri experimentoch a spracovávaní záverečných prác vo viacerých biologických odboroch.