prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Jednodruhové a polymikrobiálne biofilmy formované kvasinkami rodu Candida a Gram-pozitívnymi baktériami Staphylococcus aureus a Streptococcus mutans,
Grantová schéma VEGA 1/0628/15, trvanie 2015-2018, vedúca projektu
Projekt bol zameraný na výskum jednodruhových a zmiešaných biofilmov kvasiniek rodu Candida a niektorých baktérií. V prvej fáze projektu bola vypracovaná metodika prípravy a vyhodnocovania jednoduchých a zmiešaných biofilmov na rôznych povrchoch. Pri vybraných mikroorganizmoch bola urobená detailnejšia molekulárna analýza zmeny expresie niektorých génov zahrnutých do biofilmu, hlavne po ovplyvnení protilátkou anti-CR3-RP, ktorá je namierená proti významnému povrchovému proteínu kvasiniek rodu Candida. Zistené boli niektoré významné vlastnosti quorum sensing molekuly farnezolu, ktorá má potenciál prostredníctvom modulácie morfologickej transformácie C. albicans významne ovplyvňovať aj duálne biofilmy so S. aureus a S. mutans. V projekte sa testovali aj účinnosť fotodynamickej inaktivácie v eradikáciu rezistentných mikroorganizmov a ich biofilmov.

Prevencia a eradikácia mikrobiálnych biofilmov vo vzťahu k nanomateriálom.
Grantová schéma APVV-15-0347, trvanie 2016-2020, vedúci projektu
Projekt bol zameraný na štúdium jednodruhových ale aj polymikrobiálnych biofilmov formovaných baktériami S. aureus, E. coli, Streptococcus mutans a kvasinkami z rodu Candida. Testovali sa hybridné systémy na báze ílového minerálu saponitu a fotoaktívnych látok, a to metylénovej modrej a floxínu B. Študovali sa aj antimikrobiálne účinky quorum sensing molekuly farnezolu na biofilm C. albicans a boli urobené pilotné experimenty aj na zmiešaných biofilmoch C. albicans a oralnej baktérii S. mutans. Výsledky preukázali účinnosť niektorých bioaktívnych molekúl, ktorú by mali byť použité na prípravu hybridných systémov alebo ich vylepšenie v nasledovných projektoch.

Improved Protection of Medical Devices against Infection (IPROMEDAI)
Grantová schéma COST Action, číslo TD1305, trvanie 2014-2018, Management Committee Member
Akcia si kladie za cieľ (1) štúdium vedeckých, technických a klinických problémov, ktoré boli identifikované ako kľúčové výzvy v riešení problému infekcií asociovaných s pomôckami používanými v medicíne; (2) hľadanie potreby pre praktické aplikácie; (3) identifikovať nové vhodné biomateriály so zlepšenými antimikrobiálnymi vlastnosťami a zlepšenou dlhodobou stabilitou; (4) dokumentovať vhodné prístupy z hľadiska štandardných a nových skúšobných metód; (5) selektovať vhodné referenčné materiály, umožňujúce porovnanie in vitro a in vivo dát; (6) poskytnutie integrovaných výučbových programov v rámci rôznych disciplín, socioekonomickej úrovne a pod.

Excellence in the research area of Combating and evaluation of mixed biofilms.
Grantová schéma Horizont 2020; WIDESPREAD-05-2020; EU projekt 952398, trvanie 12/2020 – 11/2023, vedúca projektu
Projekt CEMBO je zameraný na ďalší rozvoj Prírodovedeckej fakulty UK od rešpektovaného národného centra excelentného výskumu po centrum excelentnosti s európskou dimenziou. Zameriava sa na excelentnosť vedcov a výskumných pracovníkov Katedry mikrobiológie a virológie a Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK s partnermi z Academic Medical Center at the University of Amsterdam, Holandsko a Charité Universitätsmedizin Berlin, Nemecko. Tím z Prif UK bude študovať molekulárne a fyziologické vlastnosti biofilmov tvorených klinicky relevantnými patogénmi – baktériami, ako aj kvasinkami organizovanými v zmiešaných biofilmoch. Hlavnou myšlienkou je vybudovanie medzinárodného centra excelentnosti, pričom táto ambícia si vyžaduje ďalšiu podporu a školenia, ktoré sa získajú spoluprácou s ďalšími známymi medzinárodnými centrami excelentnosti.


Mgr. Barbora Gaálová, PhD.

Prevencia a eradikácia mikrobiálnych biofilmov vo vzťahu k nanomateriálom.
Grantová schéma APVV-15-0347, trvanie 2016-2020, člen riešiteľského kolektívu
Projekt bol zameraný na štúdium jednodruhových ale aj polymikrobiálnych biofilmov formovaných baktériami S. aureus, E. coli, Streptococcus mutans a kvasinkami z rodu Candida. Testovali sa hybridné systémy na báze ílového minerálu saponitu a fotoaktívnych látok, a to metylénovej modrej a floxínu B. Študovali sa aj antimikrobiálne účinky quorum sensing molekuly farnezolu na biofilm C. albicans a boli urobené pilotné experimenty aj na zmiešaných biofilmoch C. albicans a oralnej baktérii S. mutans. Výsledky preukázali účinnosť niektorých bioaktívnych molekúl, ktorú by mali byť použité na prípravu hybridných systémov alebo ich vylepšenie v nasledovných projektoch.

Medical/wellness tourism development in the world heritage caves of the Aggtelek and Slovak karst, SKHU/1601/1.1/035, Implemented as part of the Hungary-Slovakia Cross Border Cooperation Programme, funded by the European Union, trvanie 2018-2020, vedúca projektu
Zabezpečenie mikrobiologického a molekulárno-biologického výskumu vybraných jaskýň: Domica, Baradla a Béke za účelom ich využitia na speleoterapeutické účely.

Improved Protection of Medical Devices against Infection (IPROMEDAI)
Grantová schéma COST Action, číslo TD1305, trvanie 2014-2018, člen riešiteľského kolektívu
Cieľmi projektu bolo štúdium vedeckých, technických a klinických problémov, ktoré boli identifikované ako kľúčové výzvy v riešení problému infekcií asociovaných s pomôckami používanými v medicíne; hľadanie potreby pre praktické aplikácie; identifikovať nové vhodné biomateriály so zlepšenými antimikrobiálnymi vlastnosťami a zlepšenou dlhodobou stabilitou; dokumentovať vhodné prístupy z hľadiska štandardných a nových skúšobných metód; selektovať vhodné referenčné materiály, umožňujúce porovnanie in vitro a in vivo dát; poskytnutie integrovaných výučbových programov v rámci rôznych disciplín, socioekonomickej úrovne a pod.


prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.

Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny
Grantová schéma VEGA 1/0697/18, trvanie 01/2018-12/2021, zodpovedný riešiteľ spoluriešiteľskej organizácie prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.
Projekt je zameraný na zlepšenie možností úspešnej terapie mykóz, ktorá je limitovaná príbuznosťou eukaryotickej bunky patogéna a hostiteľa ako aj nárastom rezistencie húb voči antifungálne aktívnym zlúčeninám. Hlavným mioestom zásahu väčšiny antimykotík je biosyntetická dráha ergosterolu, dominantného sterolu cytoplazmovej membrány húb. Projekt je zameraný na hľadanie nových miest zásahu v biosyntetickej dráhe ergosterolu pre antifungálne látky metódami reverznej genetiky, ktoré po delécii génov odhalia ich dopad na vitalitu a fyziológiu mikroskopických vláknitých húb a kvasiniek a stanovením antifungálnej aktivity nových potenciálne biologicky aktívnych štruktúr.

Štúdium vzťahu medzi štruktúrou membrán a susceptibilitou kvasiniek Kluyveromyces lactis na xenobiotiká 
Grantová schéma VEGA 1/0077/14, trvanie 2014-2017, zástupca vedúcej projektu.
Hlavným zámerom projektu bolo lepšie porozumieť molekulárnym mechanizmom, ktoré kontrolujú citlivosť/odolnosť biotechnologicky významných kvasiniek Kluyveromyces  lactis  voči cytotoxickým látkam. V rámci odhalenia molekulárnej architektúry regulačných sietí sa nám podarilo porovnaním transkriptómu kmeňov s nízkou resp.  vysokou hladinou expresie génu KlPDR1 identifikovať gény, ktoré patria do regulónu KlPdr1p u K. lactis. In silico analýzou promótorových oblasti rôznych génov v genóme K. lactis sa nám podarilo identifikovať ORF, ktorý sme na základe vysokej homológie s génom PDR16 u Saccharomyces cerevisiae, nazvali KlPDR16.  Pre funkčnú analýzu génu KlPDR16 K. lactis sme pripravili a následne študovali delečného mutanta ΔKlpdr16. Po úspešnej príprave fúzného konštruktu KlPDR16-GFP sme dokázali lokalizáciu KlPdr16p v lipidických partikulách kvasiniek K. lactis. Delécia génu PDR16 u K. lactis viedla k zmeneným vlastnostiam plazmatickej membrány, ako sú znížená fluidita a hyperpolarizáca membrány, čo má za následok zníženú odolnosť buniek voči xenobiotikám, nižšiu osmotickú stabilitu protoplastov, zvýšenú akumuláciu radioaktívne značeného flukonazolu a katiónov lítia v bunke.

Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám.
Grantová schéma VEGA 2/0111/15, trvanie 2015-2018, zodpovedný riešiteľ spoluriešiteľskej organizácie.
Projekt sa zameriaval na skúmanie mechanizmov, ktorými sa fosfatidylinozitol transferujúce proteíny (PITPs) podieľajú na udržiavaní optimálneho lipidového zloženia membrán eukaryotických buniek a na ich úlohu pri vzniku azolovej rezistencie. Základné poznatky sme získali na modelovom organizme kvasinke Saccharomyces cerevisiae. Tieto sme  potom uplatnili pri skúmaní vzniku rezistencie k azolovým antimykotikám u oportúnne patogénnej kvasinky Candida albicans, a u biotechnologicky vyznamnej kvasinky Kluyveromyces lactis.


RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD.

Štúdium vzťahu medzi štruktúrou membrán a susceptibilitou kvasiniek Kluyveromyces lactis na xenobiotiká.
Grantová schéma VEGA 1/0077/14, trvanie 2014-2017, vedúca projektu.
Hlavným zámerom projektu bolo lepšie porozumieť molekulárnym mechanizmom, ktoré kontrolujú citlivosť/odolnosť biotechnologicky významných kvasiniek Kluyveromyces  lactis  voči cytotoxickým látkam. V rámci odhalenia molekulárnej architektúry regulačných sietí sa nám podarilo porovnaním transkriptómu kmeňov s nízkou resp.  vysokou hladinou expresie génu KlPDR1 identifikovať gény, ktoré patria do regulónu KlPdr1p u K. lactis. In silico analýzou promótorových oblasti rôznych génov v genóme K. lactis sa nám podarilo identifikovať ORF, ktorý sme na základe vysokej homológie s génom PDR16 u Saccharomyces cerevisiae, nazvali KlPDR16.  Pre funkčnú analýzu génu KlPDR16 K. lactis sme pripravili a následne študovali delečného mutanta ΔKlpdr16. Po úspešnej príprave fúzného konštruktu KlPDR16-GFP sme dokázali lokalizáciu KlPdr16p v lipidických partikulách kvasiniek K. lactis. Delécia génu PDR16 u K. lactis viedla k zmeneným vlastnostiam plazmatickej membrány, ako sú znížená fluidita a hyperpolarizáca membrány, čo má za následok zníženú odolnosť buniek voči xenobiotikám, nižšiu osmotickú stabilitu protoplastov, zvýšenú akumuláciu radioaktívne značeného flukonazolu a katiónov lítia v bunke.

Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám.
Grantová schéma VEGA 2/0111/15, trvanie 2015-2018, spoluriešiteľ.
Projekt sa zameriaval na skúmanie mechanizmov, ktorými sa fosfatidylinozitol transferujúce proteíny (PITPs) podieľajú na udržiavaní optimálneho lipidového zloženia membrán eukaryotických buniek a na ich úlohu pri vzniku azolovej rezistencie. Základné poznatky sme získali na modelovom organizme kvasinke Saccharomyces cerevisiae. Tieto sme  potom uplatnili pri skúmaní vzniku rezistencie k azolovým antimykotikám u oportúnne patogénnej kvasinky Candida albicans, a u biotechnologicky vyznamnej kvasinky Kluyveromyces lactis.


doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD.

Faktory vedúce k druhovej rozmanitosti ektoparazitov
Grantová schéma APVV 16-0411, trvanie 2017-2021, členka riešiteľského kolektívu doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD.
Hlavným cieľom modernej ekológie je hľadanie faktorov ovplyvňujúcich rozmanitosť druhov a jej priestorovú premenlivosť.

Identifikácia nových biomarkerov a alternatívnych prístupov k analýze nádorovej DNA využiteľných v diagnostike a prognostike rakoviny prsníka
Grantová schéma APVV-14-0327, trvanie 2015-2018, člen RK
Cieľom projektu bola identifikácia nových biomarkerových molekúl v biologickom materiály pacientiek pre účely včasnej diagnostiky rakoviny prsníka.  Cieľom bol multidisciplinárny prístup reprezentovaný kombináciou mutačných MPS analýz (normálneho a nádorového tkaniva), analýz zmien expresie RNA a analýz patologicko-anatomických zmien v nádorovom tkanive. Jedným z cieľov bol aj skríning nádorovej DNA reprezentovanej analýzou cirkulujúcich nádorových DNA (ctDNA) pomocou neinvazívnych metód.,

Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizmov
Grantová schéma APVV-14-0400, trvanie 2015-2018, člen RK
Cieľom predkladaného projektu bola optimalizácia metód NGS a následného bioinformatického spracovania získaných dát pre analýzu vírusových genómov priamo vo vzorkách prirodzených hostiteľských organizmov ako aj aplikácia optimalizovaných metód pre identifikáciu nových alebo novo sa objavujúcich vírusov, ako aj podrobná molekulárna charakterizácia populácie prítomných vírusov – virómu – vybraných modelových medicínsky a hospodársky významných hostiteľov, akými sú drobné cicavce a poľnohospodárske rastliny.


doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.

Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiproliferatívnymi vlastnosťami
Grantová schéma APVV-0621-12, trvanie 2013–2017, vedúca spoluriešiteľskej organizácie.
Projekt bol zameraný na štúdium a charakterizáciu látok indukovaných MHV-68 s imunomodulačnými a antiproliferatívnymi vlastnosťami. Výsledky projektu prispievajú k objasneniu potenciálneho terapeutického využitia M3 proteínu a MHGF-68 a lepšiemu pochopeniu chronickej infekcie ľudí s gHVs. Konkrétne ide o možnosť cielene modulovať väzbu chemokínov rekombinantným M3 proteínom žiadúcej pri terapii porúch imunitnej odpovede a reálnu možnosť využiť MHGF-68 a nádorové línie na rozšírenie poznania mechanizmov vírusovej transformácie buniek.

Imunologické a imunomodulačné schopnosti myšacieho herpetického vírusu so zreteľom na produkciu rastových faktorov
Grantová schéma VEGA 1/0262/13, trvanie 2013-2016, zodpovedná riešiteľ projektu.
Výsledkom projektu bola charakterizácia nového, predpokladaného rastového faktora kódovaného
MHV-68 (MHGF-68) z hľadiska biologickej aktivity ako aj chemickej štruktúry. Získali sme originálne, doposiaľ nepublikované, výsledky. Ako prví sme purifikovali „rastový faktor“ indukovaný infekciou s MHV-68 (MHGF-68), ktorý je schopný meniť morfológiu buniek (normálny fenotyp na transformovaný, resp. potláčať transformovaný fenotyp). Definovali sme základné štruktúrne charakteristiky MHGF-68. Potvrdili sme vírusový pôvod MHGF-68 a neutralizáciu jeho vlastností s MPs. Ako prví sme dokázali, že MHV-68 ožiarený UV svetlom je schopný transformovať ľudské a myšie bunky in vitro. Pripravili sme dve bunkové línie transformované s MHV-68, ktoré o.i. produkujú „rastový faktor“ MHGF-68. Získané výsledky naznačujú predpoklad možnej aplikácie MHGF-68 ako liečiva v prevencii nádorových ochorení.

Modernizácia procesov výučby mikrobiológie, virológie a imunológie vytvorením interaktívnych elektronických učebníc
Grantová schéma KEGA 032UK- 4/2012, trvanie 2012–2014, zodpovedná riešiteľka projektu.
Počas riešenia projektu boli vytvorené dve elektronické interaktívne učebnice z virológie pre vedné odbory Mikrobiológia a Virológia. Tieto učebnice sú úspešne využívané v pedagogickom procese (prednášky, semináre, cvičenia atď.) na katedrách biologickej sekcie PriF UK v Bratislave.  Okrem učebníc z virológie boli vytvorené praktické manuály pre laboratórne cvičenia z imunológie; bunkovej a molekulovej biológie kvasiniek. Tieto manuály sú využívané nielen v pedagogickom procese, ale aj pri experimentoch a spracovávaní záverečných prác vo viacerých biologických odboroch.


PhDr. Eva Nováková

Hantavírusy a prekračovanie druhových bariér.
Grantová schéma VEGA (2016 – 2019), účasť na riešení.
Hantavírusy sú vírusy patriace do rodu Hantavirus, čeľade Bunyaviridae. Šíria sa medzi hlodavcami a môžu nakaziť aj ľudskú populáciu. V súčasnosti je známych niekoľko sérotypov hantavírusov (napr. Hantaan, Tula – Európa, Seoul – geopolitný výskyt, Puumala – Európa, Sibír, Belgrade – Balkán, Prospect Hill, Muerto Canyon – Severná Amerika). Projekt predstavuje originálnu štúdiu venovanú hantavírus a zaoberá sa štúdiom druhových bariér.

Integrácia interaktívnych elektronických učebníc a e-learningových procesov vo výučbe imunológie a virológie
Grantová schéma KEGA 008UK-4/2019, trvanie 2019–2021,  riešiteľ projektu.
Výstupom predloženého projektu budú interaktívne elektronické učebnice z virológie v anglickom jazyku a manuál metód a postupov z imunológie a molekulárnej biológie vírusov, ako aj učebné texty základných virologických metód v tlačenej forme. Interaktívne elektronické učebnice budú v integrácii s e-learningovými systémami zavedené do procesov výučby imunológie a virológie.

Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiproliferatívnymi vlastnosťami
Grantová schéma APVV-0621-12, trvanie 2013-2017, riešiteľ projektu.
Projekt bol zameraný na štúdium a charakterizáciu látok indukovaných MHV-68 s imunomodulačnými a antiproliferatívnymi vlastnosťami. Výsledky projektu prispievajú k objasneniu potenciálneho terapeutického využitia M3 proteínu a MHGF-68 a lepšiemu pochopeniu chronickej infekcie ľudí s gHVs. Konkrétne ide o možnosť cielene modulovať väzbu chemokínov rekombinantným M3 proteínom žiadúcej pri terapii porúch imunitnej odpovede a reálnu možnosť využiť MHGF-68 a nádorové línie na rozšírenie poznania mechanizmov vírusovej transformácie buniek.


prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.

Study of antiviral, immunomodulation and antiproliferation effect of newly synthetized substances on the model infection with murine gammaherpesvirus MuHV-4 (MHV-68).
Grantová schéma VEGA 1/0617/15, zodpovedná riešiteľka projektu

Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia.
Grantová schéma APVV-17-0445E, spoluriešiteľ


doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.

Imunomodulačné vlastnosti M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu a úloha kliešťov v cirkulácii herpesvírusu v prírode
Grantová schéma VEGA 2/0087/17, trvanie 2017-2020, člen riešiteľského kolektívu
proteínu M3 má veľký potenciál modulovať imunitnú odpoveď hostiteľa, a tak by mohol byť užitočný v terapii zápalu a
ochorení spájaných s dysreguláciou chemokínovej siete. Cieľom je pokračovať v štúdiu domén M3 proteínu, ktoré sú kritické pre jeho funkciu vírusového receptora chemokínov s dôrazom na rekombinantné M3 proteíny (pripravené v hmyzích alebo cicavčích bunkách) modifikované s cieľom zvýšiť/blokovať väzbu k chemokínom. Budeme študovať chemokín MCP-1, ktorý má kľúčový význam v obrane proti herpesvírusovej infekcii CNS. Ďalším cieľom je potvrdiť zistenia, že kliešte Dermacentor and Ixodes, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na Slovensku, by mohli slúžiť ako vektor prenášajúci MHV68 z infikovaného na neinfikovaného hostiteľa. Budeme napĺňať kritériá požadované pre uznanie MHV68 ako nového arbovírusu, druhého známeho DNA arbovírusu a
prvého herpesvírusu, vysvetlením úlohy kliešťov v cirkulácii MHV68 v prírode.

Úloha vitamínu D a interferónov tretieho typu v gamaherpesvírusovej onkogenéze
Grantová schéma VEGA 2/0144/16, trvanie 2016-2019, člen riešiteľského kolektívu
Cieľom tohto projektu je charakterizovať antiproliferatívne, antivírusové a preventívne účinky vitamínu D a IFN-III v nádorových bunkách infikovaných gamaherpesvírusmi. Očakávame, že naše výsledky objasnia vplyv vitamínu D na imunitný systém a na onkogenézu, a budú aplikovateľné aj na iné typy nádorových buniek, ktoré exprimujú receptor pre IFN-III vo vysokých hladinách.

Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii
Grantová schéma APVV-0676-12, trvanie 2013-2017, člen riešiteľského kolektívu,
Projekt rieši otázky základného výskumu a niektoré dosiahnuté výsledky by mohli aj byť prínosom pre klinickú medicínsku prax. Príčinou komplikácii ochorení na vírus chrípky nemusí byť iba replikácia vírusu v organizme, ale aj neprimerane silná zápalová reakcia, ktorá vzniká v dôsledku nadmernej aktivácie imunitného systému a spôsobuje imunopatologické poškodenie epitelu dýchacích ciest a pľúc. Nielen zvýšená hladina chemokínov, ale hlavne zvýšená hladina niektorých interleukínov sa spája s najťažšími stavmi, ktoré môžu končiť smrťou. Cielené sledovanie a kontrola hladiny cytokínov, ktoré sú počas infekcie produkované v nadmerných množstvách a sú spájané s úmrtnosťou, by preto mohlo  v budúcnosti predstavovať jeden z možných prístupov na zmiernenie priebehu vírusových ochorení.


doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrDc.

Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi po infekcii vírusom chrípky typu A.
Grantová schéma VEGA 2/0014/16, trvanie  2016-2019, zodpovedny riešiteľ
Projekt bol zameraný na štúdium vplyvu dávky vírusu (neletálna a letálna dávka) na indukciu cytokínov v myšiach. Delečný mutant NS1 bol použitý na štúdium úlohu proteínu NS1 v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky.

Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii.
Grantová schéma APVV- 0676-12, trvanie  2013-2017, zodpovedný riešiteľ
Projekt riešil dôležitosť štruktúrnej podjednotky proteínu M1. Zistilo sa, že metionin 165 je esenciálny pre nukleárny import a replikáciu vírusu.

Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiproliferatívnymi vlastnosťami.
Grantová schéma APVV-0621-12, trvanie 2013 – 2017, riešiteľ
Projekt študoval  cielene mutované rekombinantnýé M3 proteíny , ktoré špecifikujú a zvyšujú väzbu proteínu M3 k chemokínom (CCL5, CXCL8, CCL3), čo dáva možnosti modulovať vlastnosti M3 proteínu, a teda aj jeho potenciálne použitie pri liečbe ochorení súvisiacich s dysreguláciou chemokínovej siete.