Prof. RNDr. Helena Bujdáková, PhD. je vedúcou Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vysokoškolský pedagóg pôsobí viac ako 20 rokov. Pod jej vedením ukončilo svoje diplomové práce a dizertačné práce viac ako 20 študentov magisterského štúdia a 15 študentov doktorandského štúdia.
Jej špecializáciou je lekárska mikrobiológia. Štúdium rôznych aspektov mikrobiálneho biofilmu, najmä biofilmu formovaného kvasinkami rodu Candida, je hlavnou témou jej výskumu už dlhé roky. Nedávno rozšírila svoj výskum o bakteriálne biofilmy a štúdium nekonvenčných metód, a to využitie peptidu/protilátky a fotodynamickej inaktivácie na eradikáciu rezistentných mikrobiálnych biofilmov.
Má skúsenosti s riadením národných projektov, ale aj medzinárodných bilaterálnych projektov s partnermi z mnohých krajín EÚ. Pravidelne je členkou konzorcií medzinárodných projektov podporovaných EÚ. Ako hlavná žiadateľka bola úspešná pri získaní medzinárodného projektu v schéme Horizon 2020; WIDESPREAD-05-2020; projekt CEMBO 952398 „Excellence in the research area of Combating and evaluation of mixed biofilms“. Získala Fulbrightove a JSPS štipendiá na výskumné/výukové pobyty v USA a v Japonsku. Od roku 2016 je predsedkyňou Československej spoločnosti mikrobiologickej, združenej organizácie slovenských a českých mikrobiológov, ktorá je členom Federation of European Microbiological Societies. Je tiež členkou International Society for Human and Animal Mycology a European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Pravidelne prednáša pozvané prednášky na národných a medzinárodných konferenciách a kongresoch zameraných na rôzne aspekty mikrobiologického výskumu. V tejto veľmi náročnej a vysoko konkurenčnej vedeckej disciplíne publikovala viac ako 60 recenzovaných článkov indexovaných vo Web of Science, ktoré boli citované viac ako 750-krát.