Ich inovácie sa dajú využiť v praxi. Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj jej deviaty ročník je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov z radov vedeckovýskumných inštitúcií. Cieľom ocenenia je, aby sa vedci svojím potenciálom stále viac pripomínali i komerčnému prostrediu. Z predchádzajúcich ročníkov vzišlo spolu 21 víťazov. Tento rok k nim pribudli ďalší traja.

Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 bola udelená v troch kategóriách. Kategória Inovácia patrila biomedicíne. Víťazom je MikroRNA test úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF) procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre tento proces, ktorý aj u nás posúva riešenie umelého oplodnenia o ďalší odborný krok vyššie. Inovácia vznikla na základe spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne.

Ako uviedla Miroslava Rabajdová z vedeckého tímu UPJŠ: „Stále spoznávame, aké sú veľké intervaly a neprebádané oblasti umelej inteligencie, ktorá sa dá využiť v biomedicíne.“ Nomináciu do súťaže zaslal Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ocenenie prebehlo tradične ako súčasť medzinárodného podujatia, konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 (COINTT 2021). Témou aktuálneho ročníka najväčšej konferencie na Slovensku venovanej téme transferu technológií, jednej z najvýznamnejších konferencií organizovaných CVTI SR, bolo Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. Viac informácií o podujatí COINTT nájdete na webovej stránke www.cointt.sk.

Ocenení COINTT 2021: zľava: Ing. Andrej Kunca, PhD., (Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici), doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta), doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD., (Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave), doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (CTT UPJŠ), Ing. Michal Lalík, PhD., (Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici). Foto: Marián Zelenák, CVTI SR

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/ich-inovacie-sa-daju-vyuzit-v-praxi-pozname-vitazov-sutaze-cena-za-transfer-technologii-na-slovensku-2021/

Cena za transfer technológií na Slovensku – COINTT 2021